سه‌شنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۹۱

شدالازار في حط الاوزارعن زوارالمزار.معين‏ الدين ابوالقاسم جنيد شيرازي. به تصحيح وتحشيه محمد قزويني؛ عباس اقبال


نام تمام این کتاب که غالبا به "المزارات"یا"مزارات شیراز معروف شده به شرحی که در صفحه پنج از مقدمه آمده

"شد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار"است.وآن را مولف آن یعنی
معین الدین ابوالقاسم جنید شیرازی از وعاظ و

شعرای شیراز در حدود سال 791در شرح احوال وتعیین محل قبر جمع کثیری از زهاد وعلماوامراء وسلاطینی که در

شیراز دفن شده بودندنوشته است.