شنبه، مهر ۱۶، ۱۳۹۰

اجمالی از تحقیق ا.ح آریان پور درباره ی جامعه شناسی هنر-انجمن کتاب دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران فروردین 1354