شنبه، مهر ۱۶، ۱۳۹۰

سرمایه(به زبانِ ساده-مصور) کارل مارکس ، فردریش اِنگِلس - آیاهو اوسادا-چاپ اول توکیو- اولدوز درخشان ، عباس​شاد، پژمان​رحیمی ، سارا کوشش، ندا شایان، آزاد​پاکباز، جاوید​جویان


کتابِ مُصوَرِ «سرمایه» با توجه به مباحثِ کتابِ «سرمایه» نوشته​یِ کارل مارکس تهیه شده است. مفاهیمِ اساسی‌ «سرمایه» در قالبِ داستانی از فرآیندِ تولید در کارخانه​یِ پنیرسازی توضیح داده می​شود و به این صورت «سرمایه»یِ مارکس را، که متنی ترسناک و سخت جلوه می​کند، به شکلی ساده برایِ مخاطبینِ بیشتری قابلِ فهم می​کند. «سرمایه»یِ مارکس برایِ اولین​بار در سالِ ۲۰۰۸ از سویِ انتشاراتِ ایست‌پرس(East Press) در ژاپن به‌شکلِ مُصوَر منتشر شده است. این کتاب توانست هم از نظرِ محتوا و داستان و هم از نظرِ تصویرگری‌اش توجهِ بسیاری را در سطحِ جهانی جلب کند؛ به گونه‌ای که میزانِ فروشِ آن در مدتِ کوتاهی از صدهزارجلد فراتر رفت. «سرمایه»یِ مُصوَر،موضوعی جذاب را پیشِ رویِ خواننده می‌گذارد و برایِ طیفِ وسیعی می‌تواند مفید و جذاب باشد. از جمله برایِ افرادی که ماه​ها وقت صرفِ فصولِ کتابِ «سرمایه» کرده​اند و یا افرادی که نتوانسته​اند تاکنون آرزویِ مطالعه​یِ «سرمایه» را محقق کنند، و نیز برایِ جوانانی که خواهانِ آشنایی با مفاهیمِ اساسی‌«سرمایه» هستند؛ هم​چنین برایِ کسانی که به مطالعه​یِ رمان​هایِ مُصور علاقه دارند.