دوشنبه، دی ۰۵، ۱۳۹۰

فصلنامه علمی-تخصصی «مطالعات جـنـسیـت»- شماره اول


شماره اول فصلنامه علمی-تخصصی «مطالعات جـنـسیـت» با موضوع پدیدارشناسی و هرمنوتیکِ جنـسـیـت منتشر شد.

فصلنامه «مطالعات جـنـسیـت» آنطور که در سرمقاله اش آمده است قصد دارد خلاء علمی و تحقیقاتی در مورد جـنـسـیت و شرم از سخن گفتن در مورد امر جـنـسی در
دانشگاه های ایران را به ما نشان دهد و گامی در جهت نگارش مقالات پژوهشی در این زمینه بردارد. وقتی دانشگاه از دانش های رهایی بخش تهی می شود، تنها راه ما تولید این دانش ها به عنوان یک سلاح است.