یکشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۱

کمون پاریس - لئو فرانکل ، نخستین وزیر کار در نخستین حکومت کارگری ، شهزاد سرمدی