پنجشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۹۲

مجموعه نه جلدی قصه های شاهنامه به زبان ساده


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
انتشارات آرمان شهر مجموعه ای ۹ جلدی از قصه های شاهنامه را منتشر کرد. روایت گر این مجموعه آتوسا صالحی است با نثری شیوا و همراه است با نگاره هایی از نیلوفر محمدی.
این مجموعه نه جلدی قصه های ضحاک، زال، اسفندیار، فرود و جریره، بیژن و منیژه، بهرام و گردیه، گردآفرید، رستم و سهراب، و سیاوش را در بر می گیرد.