جمعه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۳

داستان پدومات - ملا عبدالشکور بزمی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
داستان پدومات - ملا عبدالشکور بزمی  
به کوشش دکتر امیر حسن عابدی
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران
چاپخانه بهمن
سال ۱۳۵۰
داستان پدومات یکی از افسانه های باستانی هند است که پس از حمله علاالدین خلجی به قلعه چتور، بیشتر زبانزد خاص و عام گردید.