جمعه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۳

جای پای اشک ها (مجموعه اشعار) - فاضل شکورزاد Фозил Шукурзод


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
جای پای اشک ها (مجموعه اشعار) - فاضل شکورزاد
Ҷои пои ашкҳо
Фозил Шукурзод
نشریات زرافشان
سمرقند - سال ۲۰۰۷
به زبان پارسی و الفبای سیریلیک