سه‌شنبه، دی ۰۷، ۱۳۹۵

سپيداندام (داستان) - دکتر اسدالله حبیب


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سپيداندام (داستان) - دکتر اسدالله حبیب

« سپید اندام »چهل و چهار سال پیش چاپ شد. آنگاه در افغانستان کمتر کسی داستان می نوشت. این رمان از پدیده های ادبی نو شمرده می شد و منتقدان ادبی آن را نخستین رمان مدرن در افغانستان شمردند. همان بود که انگیزه ی جوانان به داستان نویسی شد. نگرش مطبوعات خارج را به خود کشانید و به چند زبان خارجی ترجمه اش گردند.
رفته رفته نوشتن داستان های کوتاه فزونی گرفت و در این سالها، حتا رمانهای زیبای خواندنی و در روزگارماندنی، نوشته شده اند و نوشته می شوند، مگر این اثر با خاطره نسلی گره خورده است و در تاریخ قصه نویسی افغانستان جایی دارد.