سه‌شنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۴

آیین شهروندی - رامین کامران


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آیین شهروندی - رامین کامران 

"معماری کتاب، چنانکه مناسب کتب درسی است، بسیار ساده و خطی است. در بخش اول یک رشته مفاهیم اساسی که همه به هنگام بحث از سیاست به کار میگیرند، توضیح داده شده تا ابزار اولیهُ تفکر و سخن گفتن منظم در این زمینه، در اختیارتان قرار بگیرد.
بخش دوم اختصاص دارد به روشن ساختن تفاوتهایی که بین صورت فرضی دمکراسی ناب و کامل از یک سو و دمکراسی های لیبرال موجود، از سوی دیگر، میتوان یافت. این بخش مغز کتاب است. هدف من درست شناساندن هر دوی آنها به شماست و بر حذر داشتنتان از سرخوردگی ناشی از توجه نکردن به تجربیات تاریخی و توجه صرف به فرضهای تئوریک. تئوری، با تمام نقاط ضعف و قدرتش، اسباب شناخت و تغییر واقعیت است نه توسن خیالپردازی.

بخش آخر هم موقعیت تاریخی شما را به عنوان شهروند ایرانی مدرن، ترسیم میکند تا هم به هویت سیاسی خویش و عناصر اصلی آن، آگاه گردید و هم به ابزار اصلی کار سیاسی."