چهارشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۹۴

فرهنگ مکمل زبان تاجیکی - آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
فرهنگ مکمل زبان تاجیکی - آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان
جلد اول
جلد دوم

پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی
شهر دوشنبه
جمهوری تاجیکستان
سال ۲۰۱۰
سیف الدین نظر زاده
احمدجان سنگین اف
میرزا حسن سلطان