چهارشنبه، دی ۱۵، ۱۳۹۵

مظهر الاسرار - عبدی بیگ شیرازی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مظهر الاسرار - عبدی بیگ شیرازی
آکادمی علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان
انستیتوی خاور شناسی
به کوشش: ابوالفضل هاشم اوغلی رحیموف
مسکو
سال۱۹۸۶