پنجشنبه، دی ۱۶، ۱۳۹۵

هفت اختر - عبدی بیگ شیرازی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
هفت اختر - عبدی بیگ شیرازی

آکادمی علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان
انستیتوی ملل خاور نزدیک و میانه
به همت: ابوالفضل هاشم اوغلی رحیموف
اداره انتشارات دانش
مسکو - سال ۱۹۷۴