چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۶

سوز و گداز - ملا نوعی خبوشانی / دکتر امیر حسین عابدی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سوز و گداز - ملا نوعی خبوشانی / دکتر امیر حسین عابدی 

مشهورترین منظومۀ نوعى «سوز و گداز» است، که در بحر هزج مسدس مقصور يا محذوف مشتمل بر پانصد بيت سروده شده. اگر چه نوعى مدعى است که در نظم اين داستان مبتکر بوده، و همچنین نويسندگان احوال وی نیز گفته‌اند که او منظومۀ سوز و گذاز را به شرح يک واقعۀ حقيقى که در عهد اکبر شاه اتفاق افتاده اختصاص داده، اما به نظر می‌رسد که این منظومه متاثر از «عشق‌نامه» حسن دهلوی سروده شده است.