قصه برای کودکان و نو جوانان - بخش ۷۶ بختیارنامه (دختر پادشاه عراق) - قصه گو ح. پرهامقصه برای کودکان و نو جوانان - بخش ۷۶ بختیارنامه (دختر پادشاه عراق) - قصه گو ح. پرهام