انحصارات صنعتی و بانکی- محمد تقی برومند (ب. کیوان)

انحصارات صنعتی و بانکی- محمد تقی برومند (ب. کیوان)
انحصارات صنعتی و بانکی- محمد تقی برومند (ب. کیوان) دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ناشر: کتاب نمونه
چاپ اول
زمستان ۱۳۵۱

یا


«نگرش» کتاب انحصارات صنعتی و بانکی ترجمه محمد تقی برومند (ب. کیوان) را که در سال ۱۳۵۱ در ایران منتشر شد، در اختیار علاقمندان می گذارد. لازم به یادآوری است که این کتاب، تحلیلی مارکسیستی از فعالیت های انحصارات صنعتی و بانکی دنیای سرمایه داری ارائه می داد. هرچند در دهه های اخیر تحولات ژرفی در نظام سرمایه داری و در سیستم اقتصادی بین المللی صورت گرفته و برخی داده های آماری در این کتاب کهنه شده اند، اما دقت و به روز بودن برخی از تحلیل های ارائه شده در این کتاب نشان می دهد که این اثر تنها ارزش تاریخی نداشته، بلکه امروز نیز کاربرد و فعلیت دارد. 
در مقدمه و پسگفتار این اثر آمده است: « اقتصاد جنگی یکی از جلوه های بارز پوسیدگی سیستم اقتصادی انحصارگرانه است که با خصلتی غیراجتمای و با محتوای تضاد عمیق بین کار و سرمایه در جهت جذب و غارت ثروت بیکران ملت ها گام برمی دارد. تلاش حادثه آفرینان نظامی در افروختن آتش جنگ های توسعه طلبنه از این سیاست دنباله روی می کند… مبارزه برای تجدید تقسیم بازارها و قلمروهای نفوذ که به حکم تناسب جدید نیروها صورت می گیرد، تضادهای اقتصادی بین کشورهای انحصارگر غربی را که پایه و اساس تضادهای سیاسی است، هر چه بیشتر ژرف و عمیق می سازد و بالمآل دورنمایی جز تشدید بحران عمومی دنیای غرب ندارد.»