چهارشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۹۶

آخرین دفاع خسرو روزبه در دادگاه تجدید نظر نظامی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آخرین دفاع خسرو روزبه در دادگاه تجدید نظر نظامی 
به ضمیمه: مقدمه دفاع خسرو روزبه در دادگاه بدوی نظامی
انتشارات حزب توده ایران
سال ۱۳۵۸
برگرفته از: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

تاریخ نوین ایران - م. س. ایوانف / رفیق شهید هوشنگ تیزابی / حسن قائم پناه


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تاریخ نوین ایران - م. س. ایوانف / رفیق شهید هوشنگ تیزابی / حسن قائم پناه
انتشارات حزب توده ایران
سال ۱۳۵۶

برگرفته از: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

عروج - واسیل بی‌کوف - شيوا فرهمند راد

چه باید کرد؟ (از داستان‌های مردم نو – با مقدمه شرح زندگی و آثار چرنیشفسکی) - نیکلای چرنیشفسکی / پرتو آذر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
چه باید کرد؟ (از داستان‌های مردم نو – با مقدمه شرح زندگی و آثار چرنیشفسکی) - نیکلای چرنیشفسکی / پرتو آذر 
انتشارات حزب توده ایران
سال ۱۳۵۴

قصه برای کودکان و نو جوانان-بخش ۳۵ مرزبان نامه (شاه و شش فرزندش) - قصه گو ح. پرهام