گل و نوروز- ابوالعطا کمال الدین محمودبن علی بن محمود خواجوی کرمانی / کمال عینی

گل و نوروز- ابوالعطا کمال الدین محمودبن علی بن محمود خواجوی کرمانی / کمال عینی
گل و نوروز- ابوالعطا کمال الدین محمودبن علی بن محمود خواجوی کرمانی / کمال عینی


گل و نوروز- ابوالعطا کمال الدین محمودبن علی بن محمود خواجوی کرمانی / کمال عینی
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران
با همکاری:
انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و
انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان
سال ۱۳۵۰
تهران

یا

دانلود از تلگرام
گل و نوروز داستان عشق شاهزاده‌ای به نام «نوروز» با «گل»، دختر پادشاه روم است که خواجوی کرمانی این مثنوی را در ماه صفر ۷۴۲ هجری و در ۵۳۰۶ بیت سروده‌است.
این منظومه داستانی عاشقانه است، مربوط به نوروز شاهزادهٔ ایرانی، با گُل دختر پادشاه روم. خواجوی کرمانی آن را به پیروی از خسرو و شیرین نظامی گنجه‌ای سروده‌است و خواجو خود نیز به شاگردی نظامی اقرار کرده‌است.

خاقانی شروانی ( زندگی و میراث ادبی) - حمید آراسلی

خاقانی شروانی ( زندگی و میراث ادبی) - حمید آراسلی
خاقانی شروانی ( زندگی و میراث ادبی) - حمید آراسلی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خاقانی شروانی ( زندگی و میراث ادبی) - حمید آراسلی
ترجمه: ت. جهانگیروف
زیر نظر: ن. نصراله یف
 باکو- جمهوری شوروی سوسیالیستی خلق آذربایجان
انتشارات یازیچی
سال ۱۹۸۳
تیراژ ۴۰۰۰ نسخه

یا
دانلود از تلگرام


خبرنامه کتاب های رایگان پارسی persianbooks