یکشنبه، دی ۲۶، ۱۴۰۰

...و سکوت شکست - تورپیکی قیوم


...و سکوت شکست - تورپیکی قیوم
...و سکوت شکست - تورپیکی قیوم

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
...و سکوت شکست
تورپیکی قیوم
انتشارات کمیته دولتی طبع و نشر جمهوری افغانستان
سال ۱۳۶۶
بازنشر الکترونیکی: دسامبر ۲۰۲۱
 

دوشنبه، دی ۲۰، ۱۴۰۰

شیمی برای همه فلزات کمیاب ونتسکی ترجمه: پروین قاسمی


شیمی برای همه فلزات کمیاب ونتسکی ترجمه: پروین قاسمی
شیمی برای همه فلزات کمیاب ونتسکی ترجمه: پروین قاسمی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
شیمی برای همه
فلزات کمیاب
ونتسکی
ترجمه: پروین قاسمی
سال ۱۳۶۶
انتشارات میر مسکو
چاپ اتحاد شوروی
 
 

ریاضیات برای همه آ. ای. مارکوشویچ اعداد مختلط و بازتاب های متشابه الزاویه


اعداد مختلط و بازتاب های متشابه الزاویه
اعداد مختلط و بازتاب های متشابه الزاویه

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ریاضیات برای همه
آ. ای. مارکوشویچ
اعداد مختلط و بازتاب های متشابه الزاویه
ترجمه به فارسی: س. والری
بنگاه نشریات میر مسکو
سال ۱۹۸۲
 

جمعه، دی ۱۷، ۱۴۰۰

کشف المحجوب Кашф-аль-Махджуб تالیف: ابی الحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی الهجویری الغزنوی


Кашф-аль-Махджуб
کشف المحجوب  تالیف: ابی الحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی الهجویری الغزنوی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کشف المحجوب
Кашф-аль-Махджуб
تالیف: ابی الحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی الهجویری الغزنوی
به سعی و اهتمام و تصحیح والنتین ژوکوفسکی
Валентин Алексеевич Жуковский
بانضمام فهارس سبعه
مطبعه دارالعلوم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
لنینگراد
سال ۱۹۲۶
 

مذاهب ملل متمدنه تاریخ سید علی محمد معروف به باب تالیف: مسیو نیکلا


مذاهب ملل متمدنه تاریخ سید علی محمد معروف به باب تالیف: مسیو نیکلا
مذاهب ملل متمدنه تاریخ سید علی محمد معروف به باب تالیف: مسیو نیکلا

 
 
مذاهب ملل متمدنه
تاریخ سید علی محمد معروف به باب
تالیف: مسیو نیکلا
منشی اول سفارت فرانسه در ایران
ترجمه: علی محمد فره وشی
اصفهان
اردی بهشت سال ۱۳۲۲
 
 

دوشنبه، دی ۱۳، ۱۴۰۰

اوزبکها روندی در فرهنگ و جامعه شناسی مردم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - بزرگ علوی


اوزبکها روندی در فرهنگ و جامعه شناسی مردم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
اوزبکها
روندی در فرهنگ و جامعه شناسی مردم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 
اوزبکها
روندی در فرهنگ و جامعه شناسی مردم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
زنده یاد بزرگ علوی
یادداشت های مسافرت به ازبکستان شوروی
سال ۱۹۴۸
 

کمونیسم و آزادی - ر. کاسالاپف / ترجمه زنده یاد فریدون شایان


کمونیسم و آزادی - ر. کاسالاپف / ترجمه زنده یاد فریدون شایان
کمونیسم و آزادی - ر. کاسالاپف / ترجمه زنده یاد فریدون شایان

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کمونیسم و آزادی - ر. کاسالاپف 
ترجمه زنده یاد فریدون شایان 
انتشارات آلفا
چاپ اول
تهران
سال ۱۳۵۹

...و سکوت شکست - تورپیکی قیوم

...و سکوت شکست - تورپیکی قیوم دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک ...و سکوت شکست تورپیکی قیوم انتشارات کمیته دولتی طبع و نشر جمهوری اف...