دوشنبه، دی ۱۲، ۱۳۹۰

«بد»، مسکن درد آور - ﻧﻬاد تحقيقاتی حقوق زنان و اطفال افغانستان


(بد) در لغت ضد نیکی معنی میدهد، در کتاب (دپشتنی قبیلو اصطلاحی قاموس ؛حقوقی ، جزایی او تعاملی) می خوانیم که " بد ضد نیکی است، به جرایم اطلاق میشود، بد یک عنوان عمومی است که تعداد از جرایم را در بر میگیرد. از گفتن یک حرف توهین آمیز به کسی تا قتل و تجاوز به ناموس ، همه در شمار بد شامل میباشد. اما برای جبران بد عکس العمل ها نظر به کیفیت و نوعیت جرایم به نام های پور، ناغه ، شرم و هم در بعضی محلات به نام چام یاد میشود. در قبایل به کسانی که توان انتقام را دارند ولی به گرفتن بد اکتفا
میکنند افراد نیک میگویند و اگر بد را نپذیرد و دست به انتقام بزند به عنوان فرد نا مطلوب شناخته میشود.