چهارشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۰

ماشیح - ربی ج. عیمانوئل شوحط ، یعقوو یروشلمی


از پیشگفتار کتاب:
"ایمان به آمدن ماشیح یکی از پایه های اساسی تورا و  آیین یهود است. ولی با این حال فقط اشخاص بسیار معدودی اندیشه وافکار خود را درباره این موضوع مهم، ومعنی ومفهوم واقعی آن، مشغول می سازند."

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
  • ماشیح - ربی ج. عیمانوئل شوحط ، یعقوو یروشلمی