جمعه، شهریور ۱۱، ۱۳۹۰

پاره هایی برای شدن(جملات کوتاه فلسفی) - شورش یوسفی


(کم هستند آنهایی که می دانند یک کتاب با چه مشقتی آفریده می شود ؛ بیشتر این آفریدگاران فقیراند . اما با شرم از درخواستِ هزینۀ تالیف کتابشان که زیر عرق های پیشانی خود پنهان می کنند ، حاضرند جور دریافت حقشان را به ناشران واگذارند و بازار سوءاستفاده گران از کتاب را رونق بخشند . ما نویسندگان نمی خواهیم از راه کتاب پولی بدست آوریم و پولدار شویم اما این حق را داریم که نانی بدست آوریم .  بیایید به وجدان خود رجوع کنیم و حق تالیف هر کتابی را که در فضای وب دریافت می کنیم به نویسندۀ آن بپردازیم . هزینۀ هر کتاب بستگی به اختیار خواننده دارد اما حتما باید شامل مبلغی باشد . امیدوارم نویسندگان و کتاب هایشان را ارج نهیم )


  • پاره هایی برای شدن(جملات کوتاه فلسفی) - شورش یوسفی