پنجشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۰

آئین بهائی - پیام آسمانی برای صلح و سعادت جهانی - هوشیدر مطلق


نویسنده محتویات کتاب را به دو بخش اصلی تقسیم می کند: بخش اول تعالیم، دیدگاه ها و تاریخ دیانت بهایی و بخش دوم گزیده ای از آثار بهایی است. قبل از پرداختن به بخش های اصلی کتاب چند نمونه از جمله آثار حضرت بهاءالله به فارسی و عربی، آثار حضرت باب به عربی و مضمون بیانات عربی آمده است.
بخش اوّل حاوی 25 فصل است که در هر فصل تعالیم و دیدگاه دیانت بهایی و در میان آن ها آثار مربوطه آمده است.
در هر فصل که حاوی چند گفتار است نویسنده با آغازی به جا و با استفاده از آثار بهائی به اثبات و بیان دیدگاه خود راجع به موضوع فصل می پردازد. فصل 1 تا 12 کتاب به بررسی تعالیم دیانت بهایی می پردازد و توضیحاتی بسیار زیبا راجع به این مطالب بیان می کند. فصل 13 راجع به عقیده ی بهائیان به آفریننده ی جهان، فصل 14 ایمان و عشق به خدا و فصل 15 پرستش پروردگار است. فصل 16 و17 اختصاص به رسالت دو شخصیت عظیم دیانت بهایی حضرت بهاءالله و حضرت باب دارد. هر فصل مختصری از تاریخ و اهمیت رسالت این دو پیامبر الهی را در خود جای داده است، فصل 16 تحت عنوان رسالت حضرت باب و فصل 17 رسالت حضرت بهاءالله می باشد. فصل 18 و 19 به اصول اخلاقی بهایی و بیانات مربوطه اختصاص دارد. فصل 20 به نظام اداری و روح جاری در آن می پردازد و راجع به موسسات اداری بهایی، ضیافات نوزده روزه و مؤسسات مجری خدمات اجتماعی است. فصل 21 نظر بهائیان راجع به وضع کنونی جهان و آینده ی آن را بیان می دارد.
فصل 22، 23 و 24 به اصول اعتقادات بهایی می پردازد: اصل بقای روح و مسائل مربوط به آن از قبیل زندگی بعد از مرگ، بهشت و دوزخ و جهان پسین. آنچه در این بخش بسیار قابل توجّه و مورد استفاده است، استفاده ی نویسنده از آثار و الواح الهی مربوط به هر موضوع است که خود شاید نوعی تقسیم بندی گوشه ای از آثار دیانت بهایی بر طبق موضوع باشد و به افراد جوینده ی اصل آثار کمک می کند با توجه به موضوع مورد علاقه ی خود اصل بیان مبارک را پیدا کنند.
بخش دوم کتاب اختصاص به گزیده ای از آثار حضرت بهاءالله ( فارسی سره ) ، حضرت عبدالبهاء و نمونه ای از آثار عربی حضرت بهاءالله دارد.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
  • آئین بهائی - پیام آسمانی برای صلح و سعادت جهانی - هوشیدر مطلق 
  • آئین بهائی - پیام آسمانی برای صلح و سعادت جهانی - هوشیدر مطلق