دوشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۹۰

دفتر شماره ۱۴ گاهنامه مجله هفتهدفتر شماره ۱۴ گاهنامه مجله هفته با مطالب زیر منتشر شد:
در شناختِ حزب کِمونیست
زنان وجنبش آنان درمقابل دوگزینه:
سوسیا لیسم یا بربریت
زن در کشورهای سوسیالیستی
دیالک تیک ماتریالیستی، یعنی پایان فلسفه بطور کلی؟
فرهنگ به چه معنی است؟
پیرامون رابطه خودسازماندهی طبقه کارگر با حزب پیشاهنگ قسمت اول
مای ترسان از همه چیز
پرولتاریای متشعشع
سقوط آزاد
ساده انگاری در عرصه ی اندیشه
سمیر امین از ایران و جهان عرب می‌گوید
سوسیال دموکراتیسم و کمونیسم
تأمل کوتاه آلتوسر و دید ساختارگرایى
هیستری و سایبراسپیس
دیالک تیک سوبژکت ـ اوبژکت
باشگاه ضد انقلاب
تعهد روشنفکران
نقدی کوتاه درباره ماکس وبر و هابرماس
۲۹ سال عمر، از امروز به فردا، در سلول مرگ
فئودال ها درایران
مفهوم زمان از دیدگاه هایدگر
رمز و راز سرمایه و بحران کنونی

سیر و سرگذشت احزاب کمونیست اروپای شرقی
  • دفتر شماره ۱۴ گاهنامه مجله هفته