چهارشنبه، مهر ۱۳، ۱۳۹۰

غوربان دوردی (ذلیلی)- نورمحمد قرقین، کابل 1362


کتابی پیرامون غوربان دوردی سراینده نامدار ترکمن.
این کتاب به زبان ترکمنی و با رسم الخط عربی در سال 1362 توسط جمهوری دموکراتیک افغانستان نشر یافته است.
از مقدمه کتاب:
"برگذاری دوصد و پنجاهمین سالروز مخدوم قلی شاعر و متفکر خلق برادر ترکمن و نشر رساله قربان دوردی (ذلیلی) به افتخار این روز خجسته اقدام حق شناسانه دیگری است از جانب جهموری دموکراتیک افغانستان درباره احیا و تشدید فعالیت فرهنگی ملیت برادر ترکمن.
انقلاب ثور وپیشاهنگ آن حزب دموکراتیک خلق افغانستان با توجه به اهداف سترگ سیاسی و اقتصادی کار در استقامت فرهنگ را و از آن جمله زبان وادبیات ملیت های برادر، خاصتا ملیت هایی که در اثر سیاست تبعیض سلاطین فئودال از نعمت سواد به زبان مادری محروم شده بودند، جزو اهداف مهم خود قرار داد...
سلیمان لایق
سال 1362 کابل-افغانستان"

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
  • غوربان دوردی (ذلیلی)- نورمحمد قرقین، کابل 1362