جمعه، مهر ۲۲، ۱۳۹۰

وزارت امور خارجه (مجموعه قراردادها - جزوه شماره 1 قراردادهای ایران و آرژانتین / ایران و آلمان )دکتر محی الدین نبوی


مقدمه آقای دکتر محی الدین نبوی - کارمند وزارت امور خارجه

    بخش اول: قراردادهای ایران و آرژانتین

    عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین

    بخش دوم: قراردادهای ایران و آلمان

    عهدنامه مودت بین دولتین ایران و آلمان

    قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان

    قرارداد تجاری و گمرکی و بحرپیمائی بین دولتین ایران و آلمان

    ترجمه مراسله وزیر مختار آلمان به کفیل وزارت امور خارجه ایران

    ترجمه مراسله وزارت امور خارجه به سفارت آلمان در طهران

    ترجمه متن قرارداد حمایت تصدیقنامه های اختراعات و اسامی تجاری و حقوق مالکیت ادبی بین دولت شاهنشاهی ایران و آلمان

    موافقتنامه راجع به همکاری اقتصادی و فنی دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان

    موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان در مورد توسعه و تکمیل و اداره هنرستانهای تهران و تبریز

    تبادل مکاتبات راجع به استان برلن
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک

  • وزارت امور خارجه (مجموعه قراردادها - جزوه شماره 1 قراردادهای ایران و آرژانتین / ایران و آلمان )دکتر محی الدین نبوی