یکشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۹۰

روضة الصفات - عبدی بیگ شیرازی (خواجه زین العابدین علی نویدی) ، آکادمی علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان ، ابوالفضل هاشم اوغلی رحیم اف ، علی مینائی تبریزی ، انتشارات دانش مسکو