جمعه، آبان ۲۷، ۱۳۹۰

گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر - سرتیپ میرحسین یکرنگیان


دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر - سرتیپ میرحسین یکرنگیان

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم

یا به شکل یک فایل:
گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر - سرتیپ میرحسین یکرنگیان