چهارشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۹۰

ترنم های آزادی (دفتر شعر)- دکتر سید علی موسوی (چکاوک) مطبعه بلخ، کابل، بهار ۱۳۸۸مقدمه استاد احمد ضیا رفعت، شاعر پرآوازه افغانستان بر مجموعه ترنم های آزادی:

«ترنم‌های آزادی» نشان تعلق شاعر به حال و هوای شعر پارین دری می‌باشد. آقای سید علی موسوی شاعر این مجموعه، همه جا مشغول سیر در جغرافیای ذهن و سخن کلام دیروزیان است. جلوه‌های عارفانه از یک سو و غم روزگار از دیگر سو شاعر را در بر گرفته است. او گاه به استقبال حافظ می‌رود و زمانی با بوی سپیدسرایان اکنون جلوه می‌کند.

شعرهای این گزینه صاف و روان است. گونه‌گونی قالب‌ها می‌رساند که شاعر تنوع‌پسند می‌باشد اما این تنوع در سطح قالب محدود می‌ماند. اگر سرایشگر این گزینه با دقت و جدیت بیشتر به سخن مشغول شود، می‌توان باور کرد که در اقلیم پررمز و راز سخن امروز هم می‌تواند مجال ورود فراختر پیدا کند. بر سر آن نیستم که ترنم‌های آزادی را با میزان ظریف بسنجم، در یک نگاه کلی، آن را غنیمت می‌شمریم و برای مصداق این غنیمت‌شماری، به بیتی از بیدل توسل می‌جوییم:

خواه نوای راحتیـم خـواه طنین کلفتیــم     هر چه بود غنیمتیم صوت و صداست زندگی

آفریدگار قلم، خامه‌ی سید علی موسوی شاعر پردرد ما را پررنگ تر از این بدارد.

 احمدضیا رفعت
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک