یکشنبه، مهر ۲۴، ۱۳۹۰

به بهانه نوشته: آقای کیانوری آفتاب لب بام است. ونه فقط جواب دادن به آقای بهنود- عبدالمجید مجید فیاض