جمعه، مهر ۲۲، ۱۳۹۰

برگزیده ای از نوشته ها و سخنان شاهنشاه آریامهر ناشر: سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران