جمعه، آبان ۱۳، ۱۳۹۰

پیدایش حزب کمونیست ایران - تقی ابوالقاسم اوغلی ابراهیموف (شاهین) ، ر.رادنیا ، تهران سال 1360 نشر گونش