سه‌شنبه، آبان ۱۰، ۱۳۹۰

ساکنان دشت ها (داستان های سرخپوستان آمریکای شمالی)- آلکس ویتنی ، خسرو شهریاری


داستان هایی که در این مجموعه برای شما به فارسی برگردانده ایم، چند قصه از هزارها قصه ای است که زبان به زبان و سینه به سینه تا به امروز در میان مردم سرخپوست آمریکای شمالی نقل وروایت شده است.
این کتاب نخستین اثر از مجموعه ای است که ما برای بازشناساندن زندگی و فرهنگ مردم جهان، از جمله سرخپوستان ستمدیده آمریکای شمالی، به فارسی برگردانده ایم.