دوشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۹۰

ماهنامه ستاره سینما (سینمای نو)ماهنامه ستاره سینما (سینمای نو) در ٧ شماره از آبان ماه ١٣٤٥ تا خرداد ماه ١٣٤٦ به سردبیری بیژن خرسند منتشر شد.