سه‌شنبه، آبان ۱۰، ۱۳۹۰

داستان پداگوژیکی - آ.ماکارنکو ، گامایون


"چه کسی می توانست تا این درجه به طرزی غیر قابل شناختن صدها کودک را که زندگی با چنین وضعی قساوت بار و تحقیرآمیز مچاله شان کرده بود تغییر دهد؟
آنتون سیمونویچ ماکارنکو بدون تردید آموزگاری پُراستعداد است.
شاگردان کولونی واقعا او را دوست دارند و درباره او با چنان لحنی پرافتخار صحبت می کنند که گویی آنها خودشان ماکارنکو را درست کرده اند.
او به ظاهر سخت گیر، انسان کم حرف، و سنٌش کمی از چهل سال بالاتر است، بینی بزرگ وچشمان تیزبین و خردمند دارد، او به آموزگاری روستایی و نظامی از زمره ی "آرمانی ها" شباهت دارد.
با صدایی خفه و یا گرفته و سرماخورده صحبت می کند، با تانٌی حرکت می کند، برای سرکشی به همه جا فرصت می کند، همه چیز را می بیند و هر یک از شاگردان کولونی را می شناسد و از هر شاگرد با پنج کلمه چنان تصویر می کشد که گویی از طبیعت و سرشت اش عکس فوری برداشته است.
ظاهرا در وجودش این احتیاج تکامل یافته است که ضمن عبور به طرزی غیر مشهود کودکان را نوازش کند و به هر یک از آنان سخن دل انگیز بگوید و برایشان تبسم کند وبه سر تراشیده شان دست نوازش بکشد."
ماکسیم گورکی

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
داستان پداگوژیکی - آ.ماکارنکو ، گامایون
جلد اول
جلد دوم