چهارشنبه، آذر ۰۹، ۱۳۹۰

نوارِ گُمشده (مجموعه داستان) - ناصر زراعتی


 کتاب نوار گمشده توسط آقای امیر عزتی مدیر محترم باشگاه کتاب وبا ذکر این نکته که مجوز انتشار الکترونیک آن از سوی نویسنده محترم صادرشده، و با توضیحات زیر در اختیار خبرنامه قرار گرفته است:
این کتاب شاملِ هفت داستانِ کوتاه (پیراهنی که آید از آن بویِ یوسُفم...، فرشته ها رویِ زمین، دو زن، رنگین کمان، مادر، نوارِ گمشده و بیرون، پشتِ در) را نشر کتابِ ارزان در سالِ 2001 در استکهلم منتشر کرد. برای طرح جلد این مجموعه، یکی از نقاشی هایِ زیبایِ سهراب سپهری را انتخاب کردیم.
غیر از داستانِ نخست (پیراهنی که آید از آن بویِ یوسُفم...) که داستانِ کوتاهی است در بارۀ رفیقی که در سال شصت اعدام شد و در دو بخش نوشته شده، با فاصله ای نُه ساله (از 1360 تا 1369) شش داستانِ دیگر این مجموعه همراه با هفت داستان از مجموعۀ دکترموش، در کتابِ بیرون، پشتِ در، در سالِ 1385، از سوی نشرِ اُفق در ایران منتشر شده است. کتابخانه هایِ سراسرِ سوئد، خوشبختانه، نزدیک سیصد نسخه از این مجموعه (نوارِ گمشده) را از ناشر خریدند که در این کتابخانه ها هست. "ناصر زراعتی"