چهارشنبه، آذر ۰۹، ۱۳۹۰

تجلیل از احمد شاملو، شاعر آزادی - بنیاد آرمان شهربنیاد آرمان شهر به مثابه یک نهاد فرهنگی- اجتماعی در افغانستان، وظیفه خود می داند تا در قسمت تنویر اذهان مردم، اشاعه و پخش پروگرام های تعلیمی و آموزنده چون شب های شعر، تجلیل از سالروز بزرگان و شخصیت های ملی، ادبی، فرهنگی و اجتماعی کشور و جهان و معرفی شخصیت های فعال عرصة اجتماعی- فرهنگی افغانستان و جهان برای آگاهی عامه. تبلیغ و
ترویج فرهنگ همزیستی و آشتی ملی، از بین بردن کدورت ها، مبارزه علیه انواع خشونت و نابه سامانی های اجتماعی و جایگزینی فرهنگ عفو به جای انتقام فعالیت ها و برنامه های کاری خویش را آماده و در دست اجرا می گذارد.


دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
تجلیل از احمد شاملو، شاعر آزادی - بنیاد آرمان شهر