پنجشنبه، آبان ۱۹، ۱۳۹۰

اکتبر و ضد اکتبر (نقد ونظری بر دیدگاه های چپ گراها و چپ نماها درباره «دوران تاریخی» و «راه رشد غیرسرمایه داری» - (رحمان هاتفی)حیدر مهرگان