جمعه، آبان ۲۰، ۱۳۹۰

زندگی و مبارزه مردم مكزیك در برابر نئولیبرالیسم- هاله صفرزاده


آنچه می خوانیم، گوشه‌ی كوچكی است از آنچه بعد از اجرای سیاست‌های نئولیبرالی بر مردم مكزیك گذشته و می‌گذرد. فقر، بیكاری، تبعیض قومی، جنسیتی، ناامنی شدید و... اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته است. این اعتراضات، مقاومت‌ها و مقابله‌ها به شیوه‌های مختلف در سرتاسر مكزیك در جریان است. شیوه‌های مبارزاتی مردم و كارگران مكزیك، الگوی بسیاری از جنبش‌های اعتراضی در امریكای لاتین شده است...