یکشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۹۰

تریلوژی جنگ رم،شهر بی دفاع ، پاییزا ، آلمان سال صفر (سه فیلمنامه از روبرتو روسلینی )- وازریک درساهاکیان


کتاب تریلوژی جنگ  توسط آقای امیر عزتی مدیر محترم باشگاه کتاب وبا ذکر این نکته که مجوز انتشار الکترونیک آن از سوی پدیدآورنده محترم صادرشده، و با توضیحات زیر در
اختیار خبرنامه قرار گرفته است.
مطالب کتاب شامل:

بینش امروز/روبرتو روسلینی
پیشگفتار ویراستار/استفانو رونکورونی
یادداشتی براین فیلمنامه ها/استفانو رونکورونی
توضیح دربارۀ چند اصطلاح سینمایی/وازریک درساهاکیان
فیلمنامۀ رم، شهر بی دفاع
فیلمنامۀ پائیزا
فیلمنامۀ آلمان، سال صفر
ضمیمه: روبرتو روسلینی و سینمای ایتالیا//وازریک درساهاکیان
است.

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
تریلوژی جنگ رم،شهر بی دفاع ، پاییزا ، آلمان سال صفر (سه فیلمنامه از روبرتو روسلینی )- وازریک درساهاکیان