دوشنبه، دی ۱۲، ۱۳۹۰

دیوان ملا رحمت بدخشی - سال 1312 دارالسلطنه کابل

از متن کتاب:

خواجه رحمت الله بدخشانی رحمت الله علیه خلف میرزا اسمعیل از خواجه زادگان قریه درسج من اعمال بدخشان پدرش از آنجا به فیض آباد بدخشان آمده در آن دیار چون لعل بدخشانی وطن ومقام ومسکن گزید.

میرزا رحمت الله در فیض آباد از فیض ومرحمت خالق عباد از عدم بوجود آمد. چون به سن پانزده سالگی رسید طبعش به غزل سرایی مایل و میلش به سخن آرایی شاغل گردید بنای بیت شعر را گذاشت.

چون قدم به بیست وپنج سالگی نهاد از بدخشان فرار و در
قندوز به خدمت میر مراد بیگ حاکم قطغن قرار اختیار کرد ایوان دیوان اشعار خود را در آن مقام به اتمام رسانید مدت چند سال در آن سرزمین بوده بعد واپس در بدخشان آمده تا روزگارش بسر رسید.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
دیوان ملا رحمت بدخشی - سال 1312 دارالسلطنه کابل