چهارشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۰

مجله هفته شماره ۲۱


مجله هفته شماره ۲۱ با مطالب زیر منتشر شد

خشونت علیه زنان در آمریکای مرکزی ٢٢
ظهور کاپیتالیسم بی نیاز از دموکراسی ٢۵
تین ایجرهای جنگ جو و بشارت رهایی ایران ٣٠
منابع مداوم مارکسیسم : درک جنبش به مثابه یک کل ٣٢
سیاست برابر سازی کافی نیست ٣٨
ساز و کار خون گیری از اقتصاد مردم ۴١
دیکتاتوری مالی جهانی و ایران ۵٢
مفهوم بازتولید در نظریات لویی آلتوسر و پیر بوردیو ۵۵
قذافی دیکتاتور بر ویرانه‌های کشور و کشتار مردمش می‌گرید!؟ ۶١
حالا نوبت شماست ٧٢
مفهوم لنینی «طبقه» و زمان حاضر ٧۵
کارنامه هفتاد سال شعر آزاد نیمایی ٨١
تل آویو دربارۀ تهدید اتمی ایران دروغ می گوید ٩۵
استثمار بی رحمانه زنان کارگر برای انحصارات معروف مد در دنیا! ١٠٢
درباره داور و ایران به زمان رضا شاه ١٠۵
بحران هسته ای ایران راه حل نظامی ندارد ١١٨
پوپولیسم مبتذل اقتصادی ١٢٢
تضادهای سوسیالیسم ١٢٨
بهر جنگ آماده شو! ١٣٢
منو بگیر!»  ١٣۵
تدارک برای “باند ونگ “ ١٣٨
کنفرانس گروه جی ۲۰ بحران اقتصادی وساختاری ١۴٢
سیاست کنونی آمریکا در قبال ایران، ناگزیر به جنگ منتهی خواهد شد ١۴٨
اگزیستانسیالیسم کاتولیکی (مسیحی) ١۵١
نفت، رانتخواری و استبداددرایران ١۵۴
من نگرانم ١۵٩
صدای چکمه‌های فاشیسم ١۶١
من می‌‌ترسم ، پس من هستم! ١٧١
دترمینیسم (تعین مندی گرائی) ١٧٩
قصه ی عقاب نوک طلائی برای بچه های خوب ١٨۶
سنگهای جنوبگان ١٨٩
دو شعر از زندان اوین ١٩٠
رویا ها را پرچم کردیم ١٩٢

بقیه شماره های گاهنامه هفته را از اینجا دریافت کنید