پنجشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۹۰

اهداف توسعه هزاره (گسترش اهداف در راستای توانمندی زنان) - شرکت گاه ، مرکز منابع زنان ، کراچی،پاکستان

“اهداف توسعه هزاره” از انتشارات جدید ولوم است که با هدف بهره گیری پژوهشگران و فعالان حقوق زنان در ایران  ترجمه شده است.

در سال ۲۰۰۰، رهبران ۱۸۹کشور در اجلاس هزاره دورهم جمع شدند تا درباره هشت هدف توسعه هزاره مبنی بر :
کاهش گرسنگی به میزان ۵۰درصد تا سال ۲۰۱۵
کاهش میزان مرگ و میر مادران و کودکان
وارونه کردن ‫روند افزایش اج.آی. وی/ ایدز
 افزایش برابری جنسی
و ارتقاء توسعه پایدار محیط زیست توافق کنند
اهداف ‫توسعه هزاره مورد توافق دولتهای عضو سازمان ملل،از جمله
پاکستان بعنوان چهارچوب ارزیابی پیشرفت جهانی ‫پذیرفته شد. در پاکستان اهداف توسعه هزاره از طریق سند استراتژی کاهش فقر به اجرا در آمده است.