شنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۰

بر اسبِ بی پروایِ رویا (نگاهی به زندگی الکساندرا کُلُنتای) - آیناز توکلی


از متن کتاب:
"نوشته ای که در پیش رو دارید، دومین بخش از مجموعه ای است که خواهیم کوشید در آن، تصویری از زنان کمونیست عرضه کنیم. هدف دو گانه است. این زنان، در دو جبهه سانسور شده اند. بورژوازی به خاطر دشمنی با ایده ها و مبارزات شان، آنان را نفی می کند. یا اگر آنقدر برجسته اند که انکارشان ممکن نیست، تحریف شان می کند. نگرش مردسالارانه در
جنبش انقلابی و کمونیستی نیز به دلیل آن که زن بوده اند، اغلب در موردشان سکوت کرده است."