پنجشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۹۰

حقوق انسانی زنان - شهلا فرید

هشتم مارچ؛ روزی که برای بزرگداشت ازمقام زن به نام او مسمی شده است؛ اما این هیچ گاه بیانگر مرتبه والای مادرانه ی اونیست.
اداره آژانس خبری ثبوت فرارسیدن هشتم مارچ؛ روزجهانی زن را به همه زنان جهان و به ویژه زنان ستمدیده  افغانستان تبریک می گوید و ابراز امیدواری می کند که در پرتو فرصت های ایجاد شده زنان کشورما بتوانند همدست و متحد به راهکارهای موثر برای دستیابی به حقوق و جایگاه حقیقی شان دست پیدا کنند و ایستادگی شان را
در برابر اندیشه های طالبانی حفظ کنند.
هشتم مارچ روزی است برای اندیشیدن زنان و بازخوانی پرونده فرسوده آنان، امیدواریم این روز زادروز اندیشه های عدالت خواهانه باشد و درسالهای آینده خاطرات این روز را به عنوان «زادروز عدالت» گرامی بداریم.
متن کامل کتاب الکترونیک