پنجشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۰

بررسی وضعیت زنان افغانستان و تاجیکستان


هفتاد و هفتمین نشست بنیاد آرمان شهر به «بررسی وضعیت زنان در افغانستان و تاجیکستان» اختصاص دارد.

متن این جلسه را به همراه مقاله ای از فاطمه صادقی می توانید مشاهده کنید.

سخنرانان این جلسه:
لوسیا دیرنبرگر
مزاری صفا
بودند.