جمعه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۰

مارکس و راه روسی

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
مارکس و راه روسی
نویسندگان: ت. شانین، م. لووی، ا. کینگستون من، پ. شادوپادیا، ا. دویچر، ک. اندرسون
مترجمان: ح. آزاد، ح. مرتضوی، م. محیط، م. خنجی. م. قراچه داغی، ع. معظمی