دوشنبه، فروردین ۰۷، ۱۳۹۱

دوست ، جوهره عشق پاک - پ.راجا گپا لاچری ، کانون شری رام چاندرا ، ماناپاکام ، چنای ، هندوستان

ساهاج مارگ ، که "راه طبیعی" ترجمه می شود، سیستم ساده و طبیعی مدیتیشن راجا یوگا و تمرینی معنویست که به فرد در شناخت اوج پتانسیل او کمک می کند. تمرین منظم معنوی تحت راهنمایی فردی قابل، داوطلبین را قادر می سازد که به تدریج حضور متعالی الوهیت را در زندگی روزمره خود تجربه بطور رایگان به جویندگان در سراسر جهان کانون شری رام چاندرا کنند. سیستم ساهاج مارگ از طریق ارائه می گردد و افراد از تمامی طبقات و با ملیت ها و پیشینه های گوناگون مذهبی و شرایط متفاوت اجتماعی بطور عملی آنرا تمرین می کنند