تاج خار - مسیح علی نژاد


یادداشت نویسنده:

"تاج خار  دو بار  در ایران به چاپ رسیده است و دیگر امکان تجدید چاپ نیافت. اینک برای نخستین بار به صورت نسخه ی اینترنتی در اختیار مخاطبان قرارمی گیرد و این یعنی شبکه های مجازی دیگرمرزی برای ممنوعیت  ها وممیزی های عرصه ی  نشر و توزیع قایل نیستند. این کتاب هدیه ای است برای کسانی که امکان تهیه ی تاج خار را تاکنون نداشتند."

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
تاج خار  - مسیح علی نژاد