پنجشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۹۰

برنامه عمل زنان در سازمان ملل متحد: به سوی پکن و پس از آن - فریدا شهید ، اینشا همدانی ، اکرم خاتم ، شرکت گاه (مرکز منابع زنان) لاهور پاکستان

این گزارش توسط مرکز منابع زنان شرکت گاه و به منظور تسهیل مشارکت زنان پاکستان و سازمانهای غیر‬دولتی علاقه مند به شرکت در روند بازنگری کار پایه عمل پکن تهیه شده است.‬

‫شرکت گاه در سال 1999 ابتکار راه اندازی فرایند مرور دستاورد های پکن توسط نهاد های غیر دولتی پاکستان‬ را که بیش از صد سازمان، متخصص، زن و مرد علاقه مند و تعداد زیادی از مقامات دولتی را دور هم جمع‬ ‫نمود، به وجود آورد. شرکت گاه در جمع بندی این گردهمایی اشاره می کند که قادر به هدایت این روند از سال‬ دوهزار به بعد نخواهد بود، این در حالی است که شرکت گاه اعتقاد دارد زنان بیرون از محافل رسمی می توانند‬ ‫نقش مهمی را در تضمین اینکه نقطه نظرات، اولویت ها و پیشنهادهایشان در برنامه کار زنان سازمان ملل وارد‬شود، ایفا کنند.‬

‫شرکت گاه این گزارش را جهت تسهیل این امر تهیه دیده است.
برنامه عمل زنان سازمان ملل: به سوی پکن‬ و پس از آن روند موجود و چگونگی
مداخله و مشارکت سازمانها و فعالان غیردولتی در مرور اهداف پکن‬ را صرف نظر از اینکه این زنان در خانه باشند، در فعالیت های سازمان ملل مشارکت داشته باشند یا صرفا در‬ رویدادها و مجامع سازمانهای غیر دولتی مشارکت کنند ، تشریح می کند.‬

‫برنامه عمل زنان سازمان ملل: به سوی پکن و پس از آن حاوی اطلاعات پایه درباره نحوه کار نظام سازمان‬ ملل، چهار کنفرانس جهانی زنان طی دو دهه 1975-1995 و مشارکت سازمانهای غیر دولتی در سازمان‬ ملل بر اساس تجربیات شرکت گاه از رهبری روند مرور پکن + ۵ در پاکستان است. این مطلب با اطلاعاتی‬ که از منابع متعدد سازمانهای غیر دولتی و سازمان ملل جمع آوری شده تکمیل شده است.