دوشنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۹۰

راهنمای تدوین ساختار شکست کار بر اساس استانداردهای PMBOK و PRINCE2- نادر خرمی راد


درباره کتاب
کتاب راهنمای تدوین ساختار شکست کار بر اساس استانداردهای PMBOK و PRINCE2 راهنمای جامعی در مورد اصول و مفاهیم تدوین ساختار شکست کار (WBS) است و مطابق با استانداردهای پم‌باک و PRINCE2 و همچنین استاندارد ساختار شکست کار و استاندارد زمان‌بندی PMI تدوین شده است.

فهرست مطالب

    مقدمه
    فصل 1: ماهیت ساختار شکست کار
        تعریف ساختار شکست کار در پم‌باک
        مفهوم تحویل‌شدنی
    فصل 2: الزامات ساختار شکست کار

        قاعده 100 درصد
        شیوه نام‌گذاری عناصر بر اساس قاعده 100 درصد
        مبنا بودن تحویل‌شدنی‌ها
        شیوه نام‌گذاری عناصر بر اساس مبنا بودنِ تحویل‌شدنی‌ها
    فصل 3: فرآیند تهیه ساختار شکست کار
        تفاوت‌های پم‌باک و PRINCE2
        از PRINCE2 چه خواهیم آموخت؟
        اصول PRINCE2
        تمرکز بر محصول
        تهیه ساختار شکست کار در PRINCE2
        تفاوت PBS و WBS
        تهیه ساختار شکست کار در پم‌باک
        راهنمای ساختار شکست کار
    فصل 4: کیفیت ساختار شکست کار
        تاثیر ارکان پروژه در گستره
        تاثیر کارفرما بر ساختار شکست کار
        مدیریت‌پذیری ساختار شکست کار
        تدوین مسئولیت‌ها
        شناخت کار
        میزان تفصیلی بودن ساختار
        محل قرارگیری فعالیت‌ها
        سطوح استاندارد ساختار شکست کار
        تاثیر فازها بر ساختار شکست کار
        تاثیر برنامه‌ریزی تدریجی بر ساختار شکست کار
        تاثیر چرخه حیات پروژه بر ساختار شکست کار
        تاثیر گروه‌های فرآیندی بر ساختار شکست کار
        تاثیر ساختار شکست هزینه بر ساختار شکست کار
        ساختار پروژه‌های سازمان
        CWBS و PWBS
        شماره‌گذاری ساختار شکست کار
    فصل 5: برنامه‌ریزی
        برنامه‌ریزی در پم‌باک
        برنامه‌ریزی در PRINCE2